نام شرکت : بهزیست طب دامون شرق

نام مدیرعامل : علیرضا کاظمیان- پروانه ظروفچیان مقدم طوسی

تلفن تماس شرکت : 05138485636

آدرس وب سایت رسمی شرکت: http://www.Behzistteb.com

آدرس ایمیل رسمی شرکت: behzistteb46138@gmail.com  

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد، ابن سینا  3/2- ساختمان 46- طبقه 3- واحد 10

هسته اولیه شرکت در سال 1394 جهت تولید ملزومات و تجهیزات حفاظتی بیمار در شهرک ماشین سازی و فناوری های برتر- صنعت یک استقرار یافت. پس از 5 سال کار مداوم و مستمر در حوزه تجهیزات حفاظتی بیمار و اخذ مجوزهای ISO13485 ، GMP وCE هیئت مدیره شرکت به این تیجه رسید که واحد تحقیق و توسعه را جهت حرکت در لبه های دانش و همگام با پیشرفت فناوری در حوزه سلامت تشکیل دهند. با کمک و همکاری اعضای هیئت علمی و کارشناسان متخصص در حوزه تجهیزات پزشکی واحد تحقیق و توسعه شرکت بهزیست طب در مرکز رشد و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد پذیرفته شد. واحد تحقیق و توسعه با طراحي محصولات و نمونه های فناورانه جدید و تجاري سازي دستاوردهاي تحقيقاتي و استفاده از خدمات آموزشی و مشاوره متخصصین حوزه سلامت دانشگاه و استفتده از تجربیات اعضاي هيات علمي به عنوان مشاور يا مدير در اجراي پروژه هاي تحقيقاتي،نوآوری و فناوري حوزه سلامت سهم کوچکی داشته باشیم.