بودجه‌ی ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص داده‌شود

اوّلین جلسه‌ی گروه کاری توسعه‌ی اقتصاد دانش‌بنیان، ذیل کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی در تاریخ چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

گردهمایی شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و مرکزرشدی و استارت‌آپ‌های خراسان رضوی با رویکرد تأمین مالی و جذب سرمایه در ۴ دی ۱۳۹۸