طرح سؤال یا عنوان موضوع برای مبحث وبینار آشنایی با قوانین مالیاتی حوزه‌ی دانش‌بنیان و بررسی مشکلات شرکت‌ها دراین حوزه در تاریخ سه‌شنبه 6مهر 1400 ساعت 11 تا 12:30