دومین مجمع‌عمومی انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان رضوی در تاریخ دوشنبه 1400/08/10 ساعت 16:00 در اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار گردید. پس از ارائه‌ی گزارش عملکرد هیئت‌مدیره و گزارش بازرس و گزارش مالی به اعضای مجمع، تعیین میزان حقّ ورودی و حقّ عضویت جدید متناسب با تورّم به هیئت‌مدیره‌ی جدید محوّل شد. بعلاوه روزنامه‌ی قدس به عنوان روزنامه‌ی رسمی آگهی‌ها در مجمع مصوّب شد. برای دستور جلسه‌ی آخر و انتخابات، 14 نفر برای عضویت در هیئت‌مدیره و 3 نفر برای بازرس انجمن کاندیدا شدند و معرفی مختصری از رزومه و سوابق خودشان برای حضّار داشتند. در انتها نتایج زیر حاصل شد:
1- سیّدمهدی مدنی بجستانی
2- محمّدعلی چمنیان
3- محسن روشنک
4- محمّدرضا هاتف
5- مرتضی تقوائی حسین‌زاده
6- مهدی محمّدی
7- شهریار صابر
این هفت نفر فوق به‌ترتیب بعنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره‌ی جدید و
1- حمیدرضا فرهادی شریف آباد
2- مریم امامدادی
بعنوان اعضای علی‌البدل این هیئت‌مدیره با کسب حدّاکثر آرا انتخاب شدند. همچنین
1- مرضیه سنوئی محصل بعنوان بازرس اصلی و 2- عباسعلی بادیانی بعنوان بازرس علی‌البدل حائز حداکثر آرا شدند.
این جلسه در ساعت 19:00 به پایان رسید.