نام شرکت :تجهیزات ابزارآزما خاورمیانه

نام مدیرعامل : حامد ملا احمدیان کاسب

تلفن تماس شرکت : 05138433313

آدرس وب سایت رسمی شرکت: http://www.abzarazma.com

آدرس ایمیل رسمی شرکت: info@abzarazma.com

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد، خیابان سنائی، بن بست سنائی2، پلاک 1/321

شــرکت دانــش بنیــان تجهیــزات ابــزار آزمــا در ســال ۱۳۸۷ تأســیس گردیــد و هــم اکنــون یکــی از معتبرتریــن شــرکت‌های طــراح و تولیدکننـده تجهیـزات آموزشـی-آزمایشـگاهی، شـبیه سـازهـا و تجهیـزات صنعتـی سفارشـی حـوزه بـرق و الکترونیـک مـی‌باشـد. تجهیـز بیـش از  ۸۰ دانشـگاه و مرکـز آموزشـی معتبـر و مراکـز بـزرگ صنعتـی چون دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت، پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد، شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و … توسـط ایـن شـرکت صـورت پذیرفتـه اسـت. ایـن شـرکت بـا بهـره گیـری از متخصصـان حـوزه بـرق و الکترونیـک در حـوزه‌هـای طراحی و ساخت ذیل فعالیـت مـی‌نمایـد:
۱-  تجهیزات آموزشی-آزمایشگاهی مهندسی برق
۲-  دستگاه های سفارشی حوزه برق و الکترونیک
۳ – تجهیزات اندازه‌گیری پیشرفته
۴ – تولید بردهای مدار چاپی (PCB)
محصولات شرکت دارای یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش و کیفیت و دوام قابل رقابت با محصولات بین المللی می باشد.
این شـرکت مفتخـر بـه دریافـت عناویـن و جوایـز متعـددی در سـطح ملـی و منطقـه‌ای، از جملـه کسـب عنـوان دانـش بنیـان، واحـد فنـاور پـارک علـم و فنـاوری، کارآفریـن برتـر دانشـگاهی و برگزیـده جشـنواره ملـی علـم تـا عمـل مـی باشـد.