به علّت شیوع ویروس کرونا و ایفای رسالت اجتماعی، نشست تخصصّی صادرات در تاریخ 7 اسفند 1398 لغو و به زمان دیگری موکول شد که متعاقباً اعلام می گردد.