نام شرکت : ایده پردازان جوان فالینوس

نام مدیرعامل : عبداله کریما

تلفن تماس شرکت : 38768021 – 051

آدرس وب سایت رسمی شرکت: https://megapaper.ir

آدرس ایمیل رسمی شرکت: navaiedaroon@gmail.com

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد، مرگز رشد دانشگاه فردوسی واحد 305

طراحی، تولید و پشتیبانی سامامه های نرم افزاری عمدتا در حوزه تحلیل اطلاعات علمی و پژوهشی عمدتا موردنیاز دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

تولید سامانه شفافیت سازمان اقتصادی آستان قدس