نام شرکت : توسعه کشت و صنعت فرنیک

نام مدیرعامل : سعید امامی

تلفن تماس شرکت : 09150515002

آدرس وب سایت رسمی شرکت: http://www.farnik.co.ir

آدرس ایمیل رسمی شرکت: 

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد،نیشابور، دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی و صنایع غذایی، ساختمان ابن سینا

فعال در زمینه صنعت فرآوری گیاهان دارویی