نام شرکت : مرکز پشتیبانی شغلی کاراندیشان

نام مدیرعامل : عباسعلی بادیانی

تلفن تماس شرکت : 05133862241

آدرس وب سایت رسمی شرکت:http://www.karandishanse.ir

آدرس ایمیل رسمی شرکت: karandishanse@gmail.com

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد، خیابان سیدی-خلج 14 پلاک 5

مرکز پشتیبانی شغلی کاراندیشان در مرداد 1397 با دریافت مجوز رسمی از سازمان ب هزیستی کار خود را برای ایج اد اشتغال
برای جامعه هدف بهزیستی و به خصوص توانخواهان آغاز نمود. برنامه عملیاتی مرکز برگرفته از مدل جهانی پنج گام میباش د که
بر اساس آن در 5 گام با توجه به علایق و سلایق و توانمندی و مدرک تحصیلی برای توانخواهان جویای کار که با ورود ایشان به
مرکز به آنان کارجو اطلاق میشود، توسط مربیان شغلی اشتغال ایجاد میشود. در زیست بوم اشتغال حمایت شده سه گروه مهم
وجود دارند، توانخواهان، مربیان شغلی و کارفرمایان.
این مرکز در برنامه خود ایجاد بسترهایی مبتنی بر فناور ی و هوش مصنوعی به منظور تسهیل در فرایند اشتغال حمایت شده را
دارد .