نام شرکت : پایا صنعت آفتاب شرق

نام مدیرعامل : علیرضا کامیارفر

تلفن تماس شرکت : 05138795233

آدرس وب سایت رسمی شرکت: 

آدرس ایمیل رسمی شرکت: payasnt@gmail.com

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی،مشهد،

ساختمان پژوهشکده ها- طبقه اول- واحد2

ابتدای شهرکت صنعتی توس- ساختمان فناوری و صنایع غذایی شرق کشور- طبقه همکف واحد 104.4

شرکت پایا صنعت آفتاب شرق فعالیت خود را از سال 1388 با رویکرد ارائه خدمات در حوزه های صنعت و سرمایه گذاری آغاز نمود و با شناسایی و ایجاد زنجیره کسب و کار نسبت به توسعه بخشی و ارتقاء این فرایند اقدام نمود که از نتایج آن به اخذ مجوز دانش بنیانی در حوزه تجاری سازی در سال 1399می توان نام برد.

در حال حاضر خدمات تجاری سازی در رشته کسب و کارهای مختلف ارائه می گرد.  شرکت پایا صنعت آفتاب شرق جز محدود شرکتهای تجاری سازی در خراسان رضوی می باشد و می توان به تجارب افراد در بخش های مختلف و شناخت صنایع مختلف و شناسایی نیازهای آنها با توجه به پایش های متعدد انجام شده، از تجارب این شرکت نام برد.