نام شرکت : شکوفا ژن برنا

نام مدیرعامل : اسحق پارسا

تلفن تماس شرکت :  38479739 – 051

آدرس وب سایت رسمی شرکت: http://www.professordna.com

آدرس ایمیل رسمی شرکت: 

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد، دانشگاه فردوسی ،مرکز رشد و فناوری شماره 4 اتاق 428

شرکت در تاریخ 1396/06/01 در اداره ثبت شرکتهای مشهد با ایده محوری ارائه برنامه های تخصصی متناسب با بستر ژنتیکی افراد شروع به کار کرد ،این شرکت متشکل از اساتید هیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشجویان دانشکده علوم در زمینه ژنتیک و تولید محصولات بیولوژیک و بیوتکنولوژی میباشد .