با توجّه به برگزاری پنل تخصصّی توسط کمیسیون تأمین مالی و جذب سرمایه‌ی انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان در گردهمایی چهارم دیماه 1398 با حضور نمایندگان صندوق نوآوری ، صندوق پژوهش ، بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری خطر پذیر فناپ ، لذا از کلیه شرکت‌های دانش‌بنیان فنّاور و مرکز رشدی و استارت‌آپ‌ها دعوت به عمل می آید چنانچه موضوع یا سؤالی پیرامون مبحث پنل تخصصّی در نظر دارند جهت ثبت موضوع و سؤال پرسش‌نامه‌ی زیر را پرکنند.

طرح سؤال یا عنوان موضوع برای مبحث پنل تخصصّی همایش 4 دی در رابطه با تأمین مالی و جذب سرمایه