نام شرکت : شهاب کیا آرمان

نام مدیرعامل : محمد نخچیان

تلفن تماس شرکت : 35421877-051

آدرس وب سایت رسمی شرکت: http://www.shahabkia.com

آدرس ایمیل رسمی شرکت: Shahabkiaarman@yahoo.com

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد،پارک علم و فناوری خراسان-ساختمان دانش بنیان طبقه اول

شرکت شهاب کیا آرمان درسال 1386،درراستای بهبود کیفیت صنایع غذایی کشورموفق به اخذ مجوزاز سازمان استاندارد خراسان رضوی ومعاونت و غذاودرمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گردیده و با ثبت به شماره 29160 دراداره ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری مشهد به صورت رسمی پابه عرصه صنعتی واقتصادی کشورگذاشت .آنچه که باعث گردیده شرکت شهاب کیا آرمان درطی حدود یک دهه فعالیت موفق به دریافت دامنه شمول بیش از500فرآورده غذایی درزمینه آزمونهای فیزیکوشیمیایی ومیکروبی وبسته بندی قوطی های فلزی گردد.بهره مندی ازنیروهای متخصص که برتازه ترین دانش وتکنولوژی صنایع غذایی مسلط می باشند.علاوه برموارد فوق الذکر کسب مجوزمبارزه با حشرات وجانوران موذی ،اماکن عمومی ومراکز خانگی از وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و دفع آفات نباتی وضدعفونی محصولات کشاورزی از سازمان جهاد کشاورزی و مجوز واح فناوراز پارک علم وفناوری استان خراسان رضوی ا برگ زرین دیگری از کارنامه افتخارات این شرکت می باشد.