نام شرکت : استعدادگستران فرتاك نوين

نام مدیرعامل : شيما پرندآور

تلفن تماس شرکت : 09159154213

آدرس وب سایت رسمی شرکت: http://www.talentjob.ir

آدرس ایمیل رسمی شرکت: talentjob.info@gmail.com                                        

نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه: خراسان رضوی، مشهد،پارك علم و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد، مركز رشد شماره 4، واحد 428

ﺷﺮﮐﺖ استعدادﮔﺴﺘﺮان ﻓﺮﺗﺎک ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻳﺠﺎد ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ استعدادﻫﺎ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي اﻓﺮاد و ﮐﺎرﮔﻤﺎری علمي و ﺑﻬﯿﻨﻪ استعدادﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻬﺮه وری، در ﺳﺎل 1395 ﻛﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻛﺮد. در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎ دﻏﺪﻏﻪ ﻓﺮاواني از ﺳﻮي ﻫﺮ دو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف (ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن) ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ. از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن، اﺳﺘﺨﺪام و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دولتي ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻي در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺎ استعداد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻣﺘﻘﺎضي ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨگي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه وري ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﺮد و ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ مي ﮔﺮدد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺻﺮف زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد، ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻫﻤﺨﻮاني ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ شغلي ﺑﺎ وﯾﮋگي ﻫﺎی ﻓﺮد اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﻫﺪر رﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ سازماني مي ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﻌﻀﻞ ﻣﻬﻢ ﻋﺪم اشتغال ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دانشگاهي (ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی علمي) ، ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﺟﺎﻣﻊ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺪاﯾﺖ شغلي ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑاشد. از اﯾﻦ رو طراحي و اﺟﺮای ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ جامع ﻫﺪاﯾﺖ شغلي در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اين پلتفرم بر ﭘﺎﯾﻪ داﻧﺶ ﺗﺨﺼصي در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم انساني ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪی در ﺣﻮزه اشتغال ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و اشتغال ﭘﺬﯾﺮی ﺳعي دارد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮعي ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در راﺳﺘﺎی اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺴﯿﺮ شغلي ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻃﺮح (کارﺟﻮﯾﺎن -ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ- و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن) اراﯾﻪ دﻫﺪ.

در حال حاضر و در ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ، اﺟﺰا اﺻلي اين ﭘﻠﺘﻔﺮم در قالب ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ هاي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ آدرس talentjob.ir به همراه اپليكيشن استعدادگستران طراحي و اجرا گرديده است. اين سامانه ها شامل ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻلي اين پلتفرم در ﻗﺎﻟﺐ 4 ﻣﺮﮐﺰ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ آزﻣﻮن، ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﺎرت اﻓﺰاﯾﯽ، ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺗﺤﻠﯿلي، در ﺣﺎل اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت مي ﺑﺎﺷند. همچنين محصولات ويژه شامل (پكيج هدايت شغلي، طرح بالندگي فرزندم، استخدام تضميني و پايش سلامت شغلي) نيز براي رفع نياز كارجويان و كارفرمايان به صورت هدفمند ارايه گرديده است. در ﻓﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ نيز ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ جامع ﻫﺪاﯾﺖ شغلي در ﻣﺮﺣﻠﻪ طراحي ﻣﻔﻬﻮمي ﺑﻮده و درصد قابل توجهي از آن تحت عنوان يك ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮعي طراحي ﮔﺮدﯾﺪه و در حال تهيه مي باشد.