رویداد از سلسله رویدادهای انتقال تجربه و توانمندسازی صادراتی